Algemene voorwaarden leningenhypotheek.nl

Leningenhypotheek is een website van:

Axivorm webdesign
Mientlan 9
8651 DA IJlst
Inschrijfnummer K.v.K.: 08071071

Artikel 1a. Definities

In deze algemene voorwaarden van leningenhypotheek.nl wordt verstaan onder:

 • Website eigenaar: de website eigenaar zoals genoemd onder artikel 1b.
 • Consument: iedere persoon die gebruik maakt of wil maken van de producten en/of diensten van de webshop.
 • Schriftelijk: communicatie via een brief(kaart), fax, email of via de website.
 • Bedenktijd: de periode waarin de consument zonder opgave van reden de bestelling kan retourneren/opzeggen.
 • Dagen: Alle dagaanduidingen in deze voorwaarden zijn kalenderdagen.
 • Op afstand: Alle overeenkomsten welke zonder fysieke aanwezigheid van een verkoper/medewerker worden gesloten,
 • met name via een webshop, maar ook via telefonie, fax, email en schriftelijk.

Artikel 1b. Bedrijfsgegevens

Axivorm / leningenhypotheek.nl
Mientlan 9
8651 DA
IJlst
0515-533555
axivorm.nl
info@axivorm.nl
KvK nr.: 08071071
BTW nr.: NL001692012B92
IBAN: NL73ABNA0435007580

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de website eigenaar en de consument.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn inzichtelijk vooraf aan de overeenkomst, die op afstand wordt gesloten door consument en website eigenaar.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek schriftelijk kosteloos te verkrijgen en digitaal via internet of email.

Artikel 3. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes

 1. Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.
 2. De website eigenaar bepaalt of aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor de consument.
 3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze algemene voorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 4. Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum van de betaalmethode als gekozen bij aanschaf van het betreffende product.
 2. Als de consument na twee betalingsherinneringen niet heeft betaald, kan de website eigenaar incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 3. De website eigenaar kan over betalingen, die niet tijdig zijn verricht, rente in rekening brengen, vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 5. Niet-nakoming

 1. Als website eigenaar of consument één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als website eigenaar of consument na aanmaning één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Website eigenaar stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Gebruik maken van de informatie en/of het opvolgen van de adviezen van website eigenaar door de consument geschiedt echter op eigen risico.
 2. Website eigenaar staat niet in voor gebreken die na de levering zijn ontstaan, als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 3. Evenmin staat website eigenaar in voor schade als gevolg van dergelijke gebreken.

Artikel 7. Wijziging persoonlijke gegevens

 1. Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan de afdeling Service & Advies van website eigenaar/webshop.

Artikel 8. Klachten

 1. Klachten kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 1b. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.
 2. Mocht consument het oneens zijn met de afhandeling van de klacht, dan kan consument de klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de website eigenaar.
 3. De website eigenaar meldt de consument binnen dertig dagen schriftelijk in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en in hoeverre aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen.

Artikel 9. Privacy

 1. De wijze waarop website eigenaar omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring.
 2. De privacyverklaring is via de website leningenhypotheek in te zien.

Artikel 10. Auteursrecht

 1. Het is niet toegestaan de inhoud van de website, of enige andere onder het auteursrecht vallende, door website eigenaar verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder toestemming te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Website eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
 2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen website eigenaar en consument worden vastgelegd.

Artikel 13. Uw consumentgegevens

 1. Wij willen u er op wijzen dat het niet is toegestaan om als consument bewust onjuiste informatie te verschaffen.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen website eigenaar en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze website eigenaar te leveren of geleverde producten, kunnen uitsluitend na uitgebreid overleg tussen consument en website eigenaar voorgelegd worden aan een geschillencommissie waartoe beide partijen zich akkoord toe verklaren.